thường tình

nghe thằng bạn nó nói
lớp mười hai tụi mình
hơn mười đứa giã biệt
mới nghe thiệt là kinh !

nhưng nghĩ lại cho kỹ
cũng là sự thường tình
bảy mươi năm chạy miết
máy nào không hết pin !

22.09.2022